Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy – do pobrania

Jeśli Twoja działka budowlana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to w celu uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne będzie dopełnienie pewnych formalności. Jedną z nich jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy (WZ). Dzisiaj pokażemy Ci, jak zabrać się za to zadanie!

Co to są warunki zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy to nic innego jak dokument narzucający na inwestora pewne zasady dotyczące realizowanej przez niego inwestycji. Jest to specyficzne narzędzie prawne, którego zadaniem jest zapanowanie nad samowolką budowlaną oraz jednoczesne zachowanie spójności przestrzennej danego obszaru geograficznego.

Zakres warunków zabudowy jest różny i zależy przede wszystkim od indywidualnej interpretacji urzędu gminy lub miasta, czyli wydającego go organu. Do najbardziej podstawowych zasad płynących z WZ można zaliczyć między innymi:

  • typ oraz przeznaczenie nieruchomości wznoszonej na danym gruncie,
  • maksymalna wysokość budynku,
  • ilość kondygnacji wchodzącej w skład domu,
  • kąt nachylenia powierzchni dachowej oraz jej rodzaj,
  • usytuowanie budynku względem drogi dojazdowej;

Zasadniczo ustalenia wynikające z WZ są niezwykle podobne do tych określanych przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni (MPZP), jednak odnoszą się one do konkretnej parceli. Jeśli chcesz dowiedzieć się nieco więcej na temat MPZP, to zachęcamy Cię do przeczytania naszego poprzedniego artkułu.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy?

Podstawową sytuacją, w której następuje konieczność ustalenia warunków zabudowy, jest przypadek, w którym dany grunt budowlany nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymanie WZ może okazać się konieczne także podczas znaczącej rozbudowy lub remontu już istniejącej nieruchomości, przekształcenia sposobu, w jaki dany obiekt jest użytkowany, a także podczas realizacji robót budowlanych wymagających osobnego pozwolenia na budowę.

Gdzie należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy?

Wnioski dotyczące WZ należy składać we właściwym dla położenia gruntu budowlanego urzędzie gminy lub miasta. W przypadku realizowania pojedynczej inwestycji rozciągającej się na terenie więcej niż jednej gminy wniosek powinien zostać złożony w urzędzie, na którego obszarze znajduje się największa część gruntu[1]

Formalności związane z wydaniem WZ można również załatwić drogą elektroniczną przy pomocy profilu zaufanego. W tym celu wystarczy tylko skorzystać z rządowego portalu e-Budownictwo[2].

Co trzeba dołączyć do wniosku o ustalenie warunków zabudowy?

W celu ustalenia warunków zabudowy niezbędne jest wypełnienie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, który można znaleźć na rządowej stronie gov.pl[3]. Oprócz tego wnioskodawca musi również dołączyć mapę zasadniczą lub mapę ewidencyjną, a także dowód uiszczenia opłaty skarbowej wynoszącej 107 złotych. Na rozpatrzenie poprawnie złożonego wniosku urząd ma jeden miesiąc kalendarzowy.

[1] https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy

[2] https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

[3] https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy

Poprzedni wpis | Następny wpis