fbpx

Mój zdrowy DOM 3E

Konkurs Mój zdrowy DOM 3E
Zasady są proste, jak budowa z elementów 3E. Liczy się przede wszystkim kreatywność, nawiązanie do ekologii oraz zdrowia w budownictwie.

Co musisz zrobić? Przygotuj pracę w formie kolażu, filmiku czy animacji, która będzie odpowiedzią na pytanie „Co oznacza dla Ciebie zdrowy dom?”. Swoją twórczość opublikuj na Instagramie, Facebook’u, TikTok’u czy YouTube – pamiętaj, aby w opisie publikacji dodać #mojzdrowydom3e oraz nas oznaczyć.

Nie zapomnij użyć w swojej pracy elementu 3E!

Warunkiem udziału w konkursie jest zaobserwowanie naszego profilu na platformie, na której opublikujesz swój materiał.

Konkurs trwa do 30 listopada 2022 r.

Regulamin znajdziesz poniżej.


REGULAMIN KONKURSU „CZYM JEST DLA CIEBIE ZDROWY DOM?”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w konkursie „CZYM JEST DLA CIEBIE ZDROWY DOM?”, organizowanym przez DOM 3E S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Konkurs”).
 2. Konkurs odbędzie się w terminie od 14 października 2022 r. od godz. 12:00 do 30 listopada 2022 r. do godz. 23:59.
 3. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem platform społecznościowych Instagram, Facebook oraz Youtube, za pośrednictwem profilu DOM 3E „zbudujdom3e” na platformie Instagram, a „@dom3e” na platformie Facebook oraz Youtube.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełniają wymagania opisane w §3 Regulaminu.

§2
ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Konkursu jest DOM 3E S.A. z siedzibą w (00-124) Warszawie przy Rondzie Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000833770, REGON 385864937, kapitał zakładowy 111.111,10 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 10/100), w całości opłacony (dalej jako: „Organizator”).
 2. Głównym przedmiotem działalności Organizatora jest świadczenie usług budowlanych, związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w technologii SYSTEM 3E tj. technologii wykonania obiektu budowlanego wykorzystującej elementy wykonane z perlitu łączone metodą bezspoinową.
 3. Celem Konkursu jest promowanie marki Organizatora.
 4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie decydowało o ostatecznym wyniku rywalizacji Konkursowej i przyznaniu nagrody uczestnikowi.
 5. Konkursu rozstrzygnięty zostanie do dnia 16 grudnia 2022 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2022 roku za pośrednictwem oficjalnego profilu Organizatora na portalu społecznościowym Instagram, Facebook oraz Youtube, jak również poprzez indywidualne zawiadomienie zwycięzcy poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na konto osobiste uczestnika.
 6. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Instagram, Facebook czy Youtube.

§3
UCZESTNICY

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne które:
  1. ukończyły osiemnasty rok życia;
  2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  4. posiadają publiczny profil w serwisie społecznościowym Instagram lub Facebook (dalej jako: „Uczestnik”).
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na pełne zwolnienie serwisu Instagram oraz Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowanym Konkursem.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści Regulaminu oraz spełnienie warunków, o których mowa w §4 Regulaminu.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora świadczący usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

§4
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zgodnie z poniższą instrukcją, w terminie, o którym mowa w §1 ust. 2 Regulaminu, wykonać łącznie poniższe czynności:
  1. przygotować kreatywny materiał, pracę, która odpowie na pytanie konkursowe „Czym jest dla Ciebie zdrowy dom?” – prace konkursowe mogą zostać zrealizowane w dowolnej, kreatywnej postaci m.in. wideo, kolażu plastycznego, zdjęć, wiersza, animacji komputerowej etc., i muszą zawierać elementy lub motywy związane z budową domu, ekologią, zdrowiem oraz wizerunek elementu 3E (dalej jako: „Praca Konkursowa”),
  2. przygotowaną Pracę Konkursową, Uczestnik powinien opublikować na swoim kanale w mediach społecznościowych typu Facebook lub Intagram i oznaczyć ją poprzez dodanie hashtagu #mojzdrowydom3e oraz oznaczyć konto DOM 3E, na Instagramie „@zbudujdom3e”; lub na Facebooku czy Youtube odpowiednio „@dom3e”.
  3. Uczestnik powinien być obserwatorem konta DOM 3E na platformie, na której opublikował pracę konkursową oraz oznaczył Organizatora konkursu. Jeśli Uczestnik opublikował pracę konkursową na koncie Instagram, powinien być obserwatorem profilu DOM 3E @zbudujdom3e.
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że dysponuje pełnią praw do Pracy Konkursowej i wyraża zgodę na wielokrotne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie przez Organizatora z jej treści na wszelkich znanych w chwili przesłania Organizatorowi polach eksploatacji.
 3. Uczestnik Konkursu, poprzez wysłanie Pracy Konkursowej oświadcza, że przekazuje nieodpłatnie Organizatorowi w ramach Konkursu, Pracę Konkursową wraz z prawem do dalszego dysponowania na potrzeby Konkursu i promocji Organizatora.
 4. Imiona i nazwiska lub nazwa profilu zwycięzcy Konkursu mogą być ujawnione publiczne.
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
 6. Organizator powoła trzy osobowe jury konkursowe, które w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów z spośród osób, które odpowiedziały na zadanie konkursowe, o których mowa w ust. 1, dokona wyboru jednego Uczestnika, którego Praca Konkursowa jest najciekawsza i najlepsza, uwzględniając w szczególności jej oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność.
 7. Wybór zwycięzcy Konkursu należy wyłącznie do jury konkursowego.
 8. Od wyboru zwycięzcy przez jury konkursowe nie przysługuje odwołanie ani reklamacja.

§5
NAGRODA

 1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.
 2. Nagrodą w Konkursie jest wybrany przez zwycięzcę projekt typowy domu jednorodzinnego, zaprojektowany przez DOM 3E oraz zniżka 3% na budowę domu z DOM 3E jako generalnym wykonawcą do stanu deweloperskiego (dalej jako: „Nagroda”).
 3. Organizator poinformuje zwycięzcę Konkursu o wygraniu Nagrody w terminie 7 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia Konkursu przez jury konkursowe, drogą elektroniczną poprzez wiadomość prywatną na platformie, na której została opublikowana praca konkursowa zwycięzcy.
 4. Organizator w terminie 7 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia Konkursu przez jury konkursowe, opublikuje na swojej stronie www.dom3e.com/mojzdrowydom oraz w kanałach social media @DOM3E i @zbudujdom3e wyniki konkursu wraz z loginami zwycięzcy oraz pracą konkursową lub linkiem do pracy konkursowej.
 5. Przez nagrodę w postaci projektu typowego domu jednorodzinnego, zaprojektowanego przez DOM 3E rozumie się projekt architektoniczno budowlany, w rozumieniu art. 34 ust 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 ze zm.). Katalog projektów typowych DOM 3E jest dostępny na stronie www.dom3e.com/projekty.
 6. Z portfolio projektów do wyboru przez zwycięzcę wyklucza się projekty oznaczone na stronie www.dom3e.com jako projekty HomeKONCEPT, które zostały przygotowane przez pracownie HomeKONCEPT i nie stanowią projektów typowych Organizatora.
 7. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
 8. W celu otrzymania Nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: klaudia.dzikiewicz@dom3e.com imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego i adresu email, służącego do poinformowania o wygranej w Konkursie oraz ewentualnego doręczenia Nagrody, w terminie do dnia 90 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 9. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy Konkursu w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu osobiście w siedzibie Organizatora, po wcześniejszym ustaleniu daty spotkania przez Strony, drogą poczty e-mail. Na wniosek zwycięzcy Konkursu dopuszcza się wysyłkę nagrody drogą pocztową, na adres przez zwycięzcę wskazany, na koszt Organizatora.
 10. Jury konkursowe rozstrzygnie Konkurs w terminie do dnia 16 grudnia 2022 roku, a następnie ogłosi wyniki na stronie Organizatora DOM 3E S.A. www.dom3e.com/mojzdrowydom oraz w mediach społecznościowych, na których Organizator posiada swoje konto i promował Konkurs.

§6
ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu jest DOM 3E S.A. z siedzibą w (00-124) Warszawie przy Rondzie Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000833770, REGON 385864937, kapitał zakładowy 111.111,10 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 10/100), w całości opłacony (dalej jako: “Administrator”).
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Przekazane przez Uczestnika Konkursu dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, przetwarzane są z uwagi na niezbędność takiego przetwarzania w celu:
  1. realizacji Konkursu;
  2. marketingowym;
  3. otrzymywania informacji handlowych;
  4. otrzymywania newsletter.
 4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Uczestnik Konkursu może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres korespondencyjny Organizatora jako Administratora: DOM 3E S.A. 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1 lub na adres e-mail: kontakt@dom3e.com.
 5. Podawanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzców Konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.
 6. Organizator jako Administrator przekazanych przez Uczestników Konkursu danych osobowych, zapewnia ich bezpieczeństwo za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Konkursu oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów i połączeń. Ponadto Organizator/Administrator dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe przekazane przez Uczestników Konkursu były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, którym w RP jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza powszechnie obowiązujące prawo dotyczące ochrony danych osobowych.

§7
REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu, z wyłączeniem wyboru zwycięzcy Konkursu, które na mocy niniejszego Regulaminu są ostateczne i w stosunku do których nie przysługuje odwołanie czy też reklamacja, mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora (Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa) w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Do rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powoła Komisję Reklamacyjną.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, numer telefonu oraz adres korespondencyjny oraz szczegółowy opis reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Uczestnik Konkursu, który skutecznie złożył reklamację, zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego pisemnie, listem poleconym, w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 5. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod linkiem: www.dom3e.com/mojzdrowydom, który będzie opublikowany w postaci linku do strony z Regulaminem również w mediach społecznościowych, na których Organizator posiada swoje konta i promuje Konkurs.
 2. Uczestnik nie może przenosić uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, na osoby trzecie.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 października 2022 r.

 

DOM 3E S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000833770, NIP 5252819742, REGON 385864937 kapitał zakładowy 111.111,10 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 10/100) opłacony w całości.

Budujemy w zgodzie z EKO