REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU „DOM3E”

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE, STRONY

 1. Niniejszy Regulamin określa procedury stosowane przez DOM 3E S.A. z siedzibą w (00-124) Warszawie, Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS 0000833770, NIP 5252819742, REGON 385864937, kapitał zakładowy 111.111,10 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 10/100) (dalej jako: „DOM 3E” bądź „Wykonawca”), przy zawieraniu z DOM 3E umów o świadczenie usług na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. 
 2. Regulamin dotyczy umów o sporządzenie Kosztorysu, a także zasad jej realizacji, uprawnień oraz obowiązków Zamawiającego związanych z zawarciem ww. umowy, zawieranej za pośrednictwem:  
  1. strony internetowej www.dom3e.com
  2. Doradcy Technicznego – tj. przedstawiciela DOM 3E legitymującego się odpowiednim pełnomocnictwem 
 3. Do umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz zmiany tych umów stosuje się postanowienia Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z póź. zm.). Jeżeli w Regulaminie piszemy o umowie o świadczeniu usług mamy również na myśli zmianę takiej umowy. 
 4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie. Treść Regulaminu jest udostępniania przed zawarciem Umowy o sporządzenie Kosztorysu. Treść Regulaminu może również zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.dom3e.com.
 5. Definicje użytych w Regulaminie nazw otrzymują następujące znaczenie:
  1. Formularz Zamówienia: formularz elektroniczny dostępny na stronie www.dom3e.com. Wypełniony przez Zamawiającego w celu zawarcia z Wykonawcą Umowy o sporządzenie Kosztorysu oraz skontaktowania się Doradcy Technicznego z Użytkownikiem. 
  2. Projekt Budowlany - projekt budowlany, o którym mowa w art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
  3. Koncepcja - projekt typowy mający na celu przedstawienie wizualizacji budynku, zwymiarowane rzuty kondygnacji i przekroje oraz zestawienie podstawowych danych technicznych inwestycji.
  4. Kosztorys – dokument kosztowy, sporządzony na podstawie Projektu Budowlanego bądź Koncepcji dostarczonej przez Zamawiającego, którego celem jest oszacowanie średniej wartości kosztów planowanej przez Zamawiającego Inwestycji. Kosztorys będzie przedstawiał koszty wykonania poszczególnych etapów Inwestycji wraz z określeniem zakresu robót oraz wartości netto robót w PLN. 
  5. Inwestycja - przedsięwzięcie polegające na budowie wolnostojącego domu jednorodzinnego na nieruchomości Zamawiającego. 
  6. Strony – oznacza łącznie obie strony Umowy (Zamawiającego i Wykonawcę).
  7. SYSTEM 3E ­- technologia wykonania obiektu budowlanego na podstawie Projektu Budowlanego, wykorzystująca elementy wykonane z perlitu łączone metodą bezspoinową, wprowadzana do obrotu na podstawie normy EN 771-3:2011+A1:2015. 
  8. Umowa o sporządzenie Kosztorysu – umowa, której przedmiotem jest sporządzenie przez Wykonawcę na rzecz Zmawiającego Kosztorysu Inwestycji, na podstawie przekazanego Wykonawcy Projektu Budowlanego lub Koncepcji, a Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia, na zasadach i warunkach zawartych w Regulaminie.
  9. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu „DOM3E”.
  10. Konsument - osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  11. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego Regulaminu.
  12. Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  13. Umowa Zawarta Na Odległość - umowa o sporządzenie Kosztorysu zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron umowy, za pomocą jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  14. Lokal Przedsiębiorcy - siedziba, w której Wykonawca - prowadzi swoją działalność gospodarczą na stałe: 00-124 Warszawa, Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1.
  15. Treści Cyfrowe - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
  16. Zamawiający: Konsument, Przedsiębiorca, Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta, który zawiera z Wykonawcą Umowę o sporządzenie Kosztorysu za pośrednictwem Serwisu.
  17. Usługa – usługa świadczona na odległość przez Wykonawcę za pośrednictwem Serwisu, z wyłączeniem usług, których przedmiotem jest Umowa.
  18. Serwis – strona internetowa Wykonawcy www.dom3e.com.
  19. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej; Użytkownik może być jednocześnie Zamawiającym.
  20. Zamówienie- oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia z Wykonawcą Umowy o sporządzenie Kosztorysu. 

II.    KORZYSTANIE Z SERWISU. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika Formularza Zamówienia. 
 3. Kliknięcie w pole „Zamawiam” na Formularzu Zamówienia pociąga za sobą:
  1. obowiązek dokonania płatności
  2. wpisanie danych do faktury, jeżeli Zamawiającemu ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej; faktury wysyłane będą na adres e-mail;
 4. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie poprzez opuszczenie Serwisu lub powiadomienie Wykonawcy o rezygnacji z przygotowania Zamówienia. 
 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia.

III.    WYMAGANIA TECHNICZNE. ZAGROŻENIA

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług przez Użytkownika:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML;
  3. włączona opcja akceptowania plików cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail) w przypadku usługi sporządzenia Kosztorysu.
 2. Wykonawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną związane jest m.in. z takimi zagrożeniami jak:
  1. możliwość działania złośliwego (szkodliwego) oprogramowania (m.in. „robaki”, „konie trojańskie”);
  2. ryzyko złamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji, w tym w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;
  3. ryzyko złamania lub obejścia systemu kryptograficznego, a w konsekwencji możliwość pozyskania;
  4. osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika;
  5. ryzyko wyłudzenia informacji (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych;
  6. przypominających autentyczne w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika;
  7. ryzyko wykorzystania programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne
  8. analizowanie danych przepływających w sieci (spyware);
  9. ryzyko naruszania praw autorskich do przesłanego przez Użytkownika projektu budowlanego, poprzez
  10. jego nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy Użytkownika;
  11. możliwość otrzymania niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną (spam).
 3. Zakazane jest:
  1. przesyłanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogącym
  2. wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych;
  3. oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu lub Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste lub prawa osób trzecich lub uzasadnione interesy Wykonawcy.
 4. Nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.
 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Usług z niniejszym Regulaminem.

IV.      USŁUGA WYKONANIA KOSZTORYSU

 1. Wykonawca lub podmiot trzeci działający na zlecenie Wykonawcy skontaktuje się z Zamawiającym telefonicznie lub pocztą elektroniczną w terminie 1 (jeden) dzień roboczy, w celu uzgodnień technicznych lub wyjaśnień, mających wpływ na sporządzenie Kosztorysu.
 2. W celu wykonania Usługi Kosztorysu, Zamawiający w terminie 7 (siedem) dni od dnia zawarcia Umowy, zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy: 
  1. Projektu Budowlanego lub Koncepcji (wersja cyfrowa w plikach DWG i/lub pdf);
  2. Badań geotechnicznych gruntu, na którym ma zostać zrealizowana Inwestycja, zawierająca przynajmniej 4 sondowanie z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej;
  3. Protokołu oczekiwanych zmian do Projektu Budowlanego/Koncepcji, o których mowa w ust. 4 poniżej. 
 3. W przypadku braku dostarczenia przez Zamawiającego badań geotechnicznych, o których mowa w ust. 1 lit. b powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia Kosztorysu zakładając prawidłowe warunki gruntowe, 
  z zastrzeżeniem, iż po dostarczeniu badań geotechnicznych przez Zamawiającego, z których będzie wynikało, iż warunki gruntowo-wodne są niekorzystne, Kosztorys może ulec zmianom. 
 4. Zamawiający jest uprawniony do wskazania Wykonawcy oczekiwanych zmian, które zostaną uwzględnione 
  w Kosztorysie, w zakresie funkcjonalności rozkładu pomieszczeń w stosunku do przekazanego Projektu Budowlanego lub Koncepcji, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą wpływać na konstrukcję Projektu Budowlanego/Koncepcji. W przypadku, gdy oczekiwane zmiany będą stanowiły zmiany istotne Projektu Budowlanego/Koncepcji Wykonawca zastrzega, iż konieczne będzie wykonanie dodatkowych prac projektowych, nieobjętych wynagrodzeniem wynikającym z niniejszego Regulaminu. 
 5. Wykonawca oświadcza, iż po zawarciu Umowy o sporządzenia Kosztorysu oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego propozycji oczekiwanych zmian, najpóźniej w terminie wykonania usługi sporządzenia Kosztorysu poinformuje Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych, wynikających z przekazanych przez Zamawiającego oczekiwanych zmian. 
 6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu Kosztorys w terminie 20 (dwadzieścia) dni roboczych, licząc od dnia zawarcia Umowy, pod warunkiem otrzymania od Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w ust. 2 powyżej. 
 7. Po wykonaniu Umowy, Wykonawca prześle Zamawiającemu Kosztorys w formie dokumentowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego.
 8. a dzień zrealizowania Umowy Strony uznają dzień przesłania Zamawiającemu Kosztorysu.
 9. Wykonawca ma prawo odmówić sporządzenia Kosztorysu, jeżeli prawdziwość danych podanych przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia budzi uzasadnione wątpliwości, przesłany Projekt Budowalny nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, projekt nie dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, brak będzie możliwości wyjaśnienia nieścisłości lub braków informacji przekazanych przez Zamawiającego oraz w przypadku innych naruszeń przez Zamawiającego postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu wpłacone przez niego Wynagrodzenie. 

V.    WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚĆ ZA WYKONANIE KOSZTORYSU

 1. Za wykonanie Kosztorysu dla Inwestycji wynagrodzenie w wysokości brutto 615,00 zł (słownie: sześćset piętnaście złotych 00/100). Kwota ta obejmuje kwotę netto 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) oraz kwotę 115,00 zł (słownie: sto piętnaście złotych 00/100) stanowiącą kwotę należnego podatku od towarów i usług. 
 2. Wynagrodzenie będzie płatne za pośrednictwem operatora systemu płatności Stripe oraz Przelewy24.

VI.  KOSZTORYS

 1. Kosztorys służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Kosztorys został sporządzony na podstawie dokumentów przesłanych przez Zamawiającego.
 3. Kosztorys ma charakter poglądowy i informacyjny, został sporządzony z uwzględnieniem uwag i wytycznych Zamawiającego w kwestii przyjętych materiałów i rozwiązań. 
 4. Jakiekolwiek zmiany materiału, technologii lub ilości mają wpływ na założony standard i wymagają aktualizacji Kosztorysu.
 5. Kosztorys należy rozpatrywać jako całość – ceny są aktualne jedynie przy zleceniu Wykonawcy kompleksowej usługi budowy domu zgodnej z zakresem Kosztorysu.
 6. Ceny zastosowane w Kosztorysie są cenami przewidywanymi dla przesłanego Projektu Budowlanego bądź Koncepcji. Aktualizacja Kosztorysu zostanie sporządzona po adaptacji Projektu Budowlanego do technologii SYSTEM 3E oraz uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji w sprawie pozwolenia na budowę.
 7. Kosztorys nie uwzględnia przyłączenia mediów do budynku.
 8. Kosztorys uwzględnia wszystkie instalacje w obrysie budynku. 
 9. Koszty formalności administracyjnych związanych z uzyskaniem warunków technicznych, pozwoleń, decyzji, opinii, odbiorów i koniecznych opracowań związanych z procesem budowy domu ponosi Zamawiający.
 10. Koszty zużycia energii elektrycznej i wody podczas realizacji budowy domu pokrywa Zamawiający.
 11.  W przypadku zlecenia przez Zamawiającego realizacji budowy domu, zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy utwardzonej drogi dojazdowej do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych oraz ogrodzenie placu budowy.
 12. Wykonawca zastrzega, iż po dokonaniu adaptacji Projektu Budowlanego do technologii SYSTEM 3E, wymiary stolarki mogą ulec nieznacznej zmianie. 
 13. Aktualizacja Kosztorysu po wykonaniu adaptacji do technologii SYSTEM 3E jest ważna 14 (czternaście) dni od dnia jego sporządzenia.
 14. Kosztorysu nie można wykorzystywać do innych celów niż dla którego został sporządzony. 
 15. Kosztorys nie może być publikowany w całości bądź części bez zgody Wykonawcy.
 16. Wszelkie zastosowane materiały objęte są gwarancjami producentów. 
 17. Elementy SYSTEM 3E są objęte 5-letnią gwarancją.

VII. REKLAMACJA

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia wykonywania Usług niezgodnie z Regulaminem.
 2. Reklamacje należy składać na piśmie, przesyłając na adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@dom3e.com
 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail w przypadku, gdy Użytkownik chce otrzymać odpowiedź na reklamację drogą elektroniczną lub telefon, w przypadku, gdy Użytkownik chce być informowany telefonicznie o sposobie załatwienia reklamacji), opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Wykonawcę.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do Wykonawcy. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany przez Wykonawcę o wyniku jej rozpatrzenia z wykorzystaniem wybranej przez Użytkownika formy kontaktu.

VIII.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W razie sporu z Wykonawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Użytkownik będący Konsumentem poza tradycyjną drogą sądową ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji konsumenckich i dochodzenia konsumenckich roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. W przypadku powstania sporu z udziałem konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 3. Adres poczty elektronicznej Wykonawcy na potrzeby kontaktu w związku z ODR to kontakt@dom3e.com. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Wykonawcę zgody na udział w danym pozasądowym postępowaniu. Zapis ten nie wyklucza uprawnienia stron do poddania ewentualnego sporu pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem powyższego terminu. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres e-mail: kontakt@dom3e.com lub na adres Wykonawcy wskazany powyżej. Usługodawca prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika.

X.  PRZERWY W DZIAŁANIU SERWISU, ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Wykonawca nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu (lub jego poszczególnych funkcjonalności) i Usług. Wykonawca jest uprawniony do przerw lub ograniczeń w dostępności Serwisu i korzystaniu z Usług, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub oprogramowania;
  2. przyczynami niezależnymi od Wykonawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich);
  3. awariami systemów informatycznych.
 2. Niezależnie od powyższego, Wykonawca ma prawo zaprzestać świadczenia Serwisu i Usług w każdym czasie, jeżeli:
  1. takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot;
  2. żądanie takie zgłoszą właściwe organy, w szczególności wykonujące zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  3. Wykonawca utraci w całości lub części uprawnienia niezbędne do świadczenia Serwisu, Usług
  4. lub z innych względów, w szczególności organizacyjnych i technicznych, w tym awarii systemów informatycznych.
 3. Niezależnie od powyższego, umowa wygasa w przypadku zaistnienia podstaw wobec Zamawiającego do odmowy wykonania Zestawienia w szczególności ze względu na niekompletność lub niedostarczenie informacji przez Zamawiającego niezbędnych do wykonania Usługi i braku uzupełnienia lub dostarczenia wymaganych danych i informacji przez Użytkownika w terminie 14 dni lub braku płatności wynagrodzenia w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy.
 4. Wykonawca może w dowolnym momencie zakończyć oferowanie świadczenia Usług w Serwisie, z zastrzeżeniem wykonania Usług już zamówionych przez Użytkowników

XI. KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej jako „RODO”) informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOM 3E S.A. z siedzibą w (00-124) Warszawie, RONDO ONZ 1; 
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail rodo@dom3e.com
 3. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane będą: 
  1. w celu zawarcia lub wykonania Umowy o sporządzenie Kosztorysu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
  3. w celach analitycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - na podstawie art. 6 ust.  1 lit. f RODO; 
  4. w celach archiwalnych, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
  5. w celu i na potrzeby prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Przetwarzane dane osobowe Zamawiającego obejmują informacje dobrowolnie nam przekazane podczas:
  1. wypełnienia formularza kontaktowego na stronie www;
  2. wypełniania formularzy lub ankiet w formie papierowej;
  3. rozmów telefonicznych; korespondencji e-mail;
  4. przekazywania dokumentów i składania zapytań;
  5. spotkań z naszymi pracownikami i przedstawicielami;
  6. przekazywania danych w zawartych umowach, w szczególności umowie rezerwacyjnej lub o roboty budowlane.
 5. Odbiorcami danych osobowych Zamawiającego mogą być osoby współpracujące z DOM 3E, tzw. „procesorzy” w związku ze zleconymi przez nas działaniami w ramach wykonywania Umowy, jak i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, oraz nasi podwykonawcy.
 6. W razie braku zawarcia Umowy, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 miesięcy, licząc od dnia zainicjowania kontaktu celem zawarcia Umowy. W razie zawarcia Umowy, dane osobowe będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz do czasu zakończenia postępowań związanych z wykonaniem Umowy. 
 7. Zamawiający uprawniony jest do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych; 
 8. Zamawiający jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia Umowy.
 10. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania osoby lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem osoby, której dane osobowe są przetwarzane i nie będą przekazywane poza obszar EOG.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku sporu Strony ustalają, że rozstrzygał go będzie Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego. 
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia w Serwisie. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do Umów zawartych przed ich wprowadzeniem. 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy o sporządzenie kosztorysu
 2. Załącznik nr 2 - Informacja dla Zamawiających –Konsumentów.

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy o sporządzenie kosztorysu

Załącznik nr 2 - Informacja dla Zamawiających –Konsumentów.

Klauzula informacyjna dla Zamawiających Konsumentów

Informacje dla Zamawiającego-konsumenta na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), dalej jako: „Informacja”

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 287 ze zm.), dalej także jako: „Ustawa”. Wykonawca informuje Zamawiającego – konsumenta, przed wyrażeniem przez Zamawiającego – konsumenta woli związania się umową o sporządzenie kosztorysu 

z Zamawiającym na odległość lub poza lokalem Wykonawcy, w formie pisemnej (papierowej) i/lub – za zgodą Zamawiającego – konsumenta w formie dokumentowej, drogą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Zamawiającego -konsumenta.  

 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem:
  • Przedsiębiorca świadczy zindywidualizowaną usługę budowlaną (obliczeniową) wykonywaną w oparciu o projekt przedłożony przez Zamawiającego-konsumenta.
  • Porozumiewanie się za pośrednictwem adresów e-mail oraz telefonicznie.
 2. Dane identyfikujące Wykonawcę:
  • DOM 3E SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w (00-124) Warszawie przy Rondzie ONZ 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000833770, NIP 5252819742, REGON 385864937, kapitał zakładowy 111.111,10 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 10/100) w całości opłacony.
 3. Adres Wykonawcy:
  • Adres korespondencyjny: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
  • Adres poczty elektronicznej: kontakt@dom3e.com; nr. tel.: +48 531 130 120
 4. Adres do składania reklamacji:
  • Adres korespondencyjny: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
  • Adres poczty elektronicznej: kontakt@dom3e.com
 5. Łączna cena i wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami:
  • Punkt V ust. 1 bądź 2 Regulaminu
 6. Informacja o kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy, w przypadku, gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się:
  • nie dotyczy
 7. Sposób i termin zapłaty:
  • Punkt V ust. 1 bądź 2 Regulaminu
 8. Procedura rozpatrywania reklamacji:
  • Zamawiający kieruje do Wykonawcy zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej na adres siedziby Wykonawcy: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dom3e.com. Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do złożonej przez Zamawiającego-konsumenta reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 
 9. Sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od umowy:
  • Na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Informacji
 10. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od Umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy:
  • W terminie 14 dni od dnia następnego po dniu podpisania umowy, bez podania przyczyny i konieczności ponoszenia kosztów, jeżeli Zamawiający jest konsumentem, na podstawie art. 27 ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.)  
  • Formularz, na którym Zamawiający-konsument odstępuje od Umowy (zał. nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) – wzór zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy.
 11. Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument, w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą:  
  • Nie dotyczy
 12. Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2: 
  • Nie dotyczy
 13. Brak prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy: 
  • Nie dotyczy
 14. Obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad: 
  • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz art. 5561–5563 KC dotyczące rękojmi.
 15. Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji:
  • Wykonawca nie udziela gwarancji.
 16. Kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposób zapoznania się z nim:
  • Nie dotyczy ze względu na brak zrzeszenia Wykonawcy w grupach przedsiębiorców.
 17. Czas trwania umowy lub sposób i przesłanki wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu:
  • Umowa zawarta jest na czas oznaczony i nie ulega automatycznemu przedłużeniu.
 18. Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy:
  • Umowa ze względu na swój charakter nie posiada minimalnego czasu trwania.
 19. Wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy:
  • Nie dotyczy
 20. Funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony:
  • Nie dotyczy
 21. Mające znaczenie interpretacyjne treści cyfrowe ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć:
  • Nie dotyczy
 22. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur:
  • Zamawiający – konsument ma prawo podjąć z Wykonawcą pozasądowe negocjacje.