Regulamin Newsletter

1. Niniejszy Regulamin Newsletter (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

2. Usługa Newsletter udostępniana jest przez DOM 3E S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000833770, REGON 385864937, dalej jako „DOM 3E”.

3. Dane kontaktowe DOM 3E:

DOM 3E S.A.
Rondo ONZ 1
00 – 124 Warszawa
(22) 544 99 10
kontakt@dom3e.com

4. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

5. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez DOM 3E informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”.

6. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony.

7. amówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej https://www.dom3e.com:
– podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
– wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
– zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

8.  Po dokonaniu czynności związanych z zamówieniem usługi Newsletter i kliknięciu linku zapewniającego rejestracje do usługi Newsletter następuję dodanie adresu e-mail do listy i rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter przez Dom 3E na rzecz zarejestrowanego użytkowania.

9. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody dostawcy usługi stanowić może naruszenie prawa.

10. DOM 3E może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.

11. Administratorem danych osobowych użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest DOM 3E S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000833770, REGON 385864937.

12. Dane osobowe są przetwarzane przez DOM 3E zgodnie z przepisami prawa w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z godnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

13. Dane przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o produktach, usługach i działalności DOM 3E).

14. Podanie danych osobowych przez użytkownika i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak podanie adresu e-mail jest niezbędna dla świadczenia usługi Newsletter.

15. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter. a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

16. DOM 3E zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności.

18. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy kontakt@dom3e.com, pocztą bezpośrednio na adres DOM 3E.

19. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

20. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

21. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia 2020 roku.