Regulamin strony internetowej DOM 3E

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron internetowych, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez spółkę DOM 3E S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000833770, REGON 385864937, kapitał zakładowy 111.111,10 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 10/100) w całości opłacony (zwaną dalej: „DOM 3E” lub „Spółka”).Wejście na stroną https://www.dom3e.com/ równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Strony Internetowej DOM 3E. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji prawnej jest proszony o niekorzystanie z podanej strony internetowej. Pozostałe strony internetowe, do których prowadzą linki zamieszczone na przedmiotowej stronie, mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy się odrębnie zapoznać.

Niniejszy Regulamin Strony Internetowej DOM 3E (zwany dalej: „Regulaminem”)  określa zasady funkcjonowania oraz zasady korzystania ze strony internetowej Spółki (zwanej dalej: „Serwisem”).

1. Podstawowym celem Serwisu jest udostępnianie treści informacyjnych dotyczących spółki DOM 3E i jej działalności, w tym wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez spółkę DOM 3E, a także innych informacji o charakterze informacyjnym, promocyjnym, marketingowym lub reklamowym, także dotyczące innych podmiotów.

2. DOM 3E zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełniania informacji lub danych zawartych w Serwisie w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniego powiadamiania osób korzystających z Serwisu.

3. DOM 3E dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność Spółki za aktualność, poprawność, rzetelność, kompletność udostępnionych informacji i danych oraz ich części składowych. Odnosi się to również do wszystkich innych stron internetowych, do których odsyłają odnośniki.

4. DOM 3E nie odpowiada za treść stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone w Serwisie.

5. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie sprawnego połączenia z siecią internetową oraz działającego urządzenia umożliwiającego połączenie się z daną siecią zapewnione we własnym zakresie przez użytkownika Serwisu.

6. DOM 3E zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych z włączoną funkcją obsługi plików „cookies”.

7. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

8. Informacje, teksty, zdjęcia, artykuły oraz inne dane zamieszczone w Serwisie nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody spółki DOM 3E, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Nie mogą byś także wykorzystywane w celach komercyjnych.

9. Wszelkie prawa do logotypu DOM 3E zamieszczonego w Serwisie, praw do Serwisu, w tym do formy Serwisu przysługują spółce DOM 3E, zaś jakiekolwiek korzystanie z nich w zakresie innym niż wyświetlanie do własnego użytku osobistego w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa jest zabronione.

10. DOM 3E w pełni uznaje prawo osób korzystających z Serwisu do prywatności i ochrony danych osobowych. Korzystanie z Serwisu nie wymaga ujawniania tożsamości osób korzystających z Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

11. DOM 3E może wprowadzić usługi oparte na dobrowolnej subskrypcji. Wówczas osoba zamawiająca taką usługę, będzie proszona o podanie podstawowych informacji identyfikacyjnych. Dane te będą przechowywane przez okres trwania usługi i niezwłocznie usuwane po uzyskaniu informacji od użytkownika o rezygnacji z usługi (poprzez kliknięcie w link rezygnacji, znajdujący się w każdym newsletterze). Przetwarzanie danych osobowych przez Dom 3E odbywa się zgodnie z ogólnym ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

12. DOM 3E informuje, że może zostać zobowiązany do przekazywania danych pozostających w jego posiadaniu w tym adresów IP, osób korzystających z Serwisu – sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

13. Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych, DOM 3E nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

14. DOM 3E informuje, że korzystanie z Serwisu i innych stron internetowych wiąże się z istniejącymi potencjalnymi zagrożeniami, z których podstawowym jest niebezpieczeństwo zainfekowania Serwisu przez różnego rodzaju szkodliwe oprogramowania (typu wirusy, „robaki” -Worms, „konie trojańskie”). By uniknąć zagrożeń z tym związanych osoba korzystająca z Serwisu powinna wyposażyć swoje urządzenie, które wykorzystuje do korzystania z Internetu w sprawny program antywirusowy – instalując jego najnowsze wersje.

15. DOM 3E informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu i innych stron internetowych mogą wiązać się z działalnością tzw. hackerów internetowych.

16. DOM 3E informuje, że mimo stosowania przez nowoczesnych technologii zabezpieczających Serwis istnieje możliwość wystąpienia cyberprzestępczości wiążącej się z opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami. Spółka DOM 3E informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

17. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

18. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do niniejszego Serwisu i nie stosuje się ich do stron internetowych innych podmiotów.

W sytuacji pytań lub skarg dotyczących Serwisu należącego do spółki DOM 3E, prosimy o kontakt:

DOM 3E S.A.
Rondo ONZ 1
00 – 124 Warszawa
(22) 544 99 10
kontakt@dom3e.com

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.