Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności i Informacji Dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych jest zaprezentowanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych. DOM 3E przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam informacji i dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur oraz zabezpieczenia danych osobowych, w związku z powyższym Polityka Prywatności i Informacji Dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych ulega zmianom.Jednym z podstawowych obowiązków DOM 3E jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności i Informacji Dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych („Polityka Prywatności i Informacji”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

§1
Definicje

Użyte w Polityce Prywatności i Informacji pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Dane Osobowe– wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.

2. EOG– Europejski Obszar Gospodarczy to strefa wolnego handlu i wspólny rynek, który obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z wyjątkiem Szwajcarii.

3. Pliki cookies – popularnie zwane ciasteczkami to dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w Państwa urządzeniach końcowych. Takim urządzeniem końcowym może być telefon komórkowy, laptop, tablet.

4. Polityka Prywatnościi Informacji– niniejszy dokument regulujący zasady ochrony Danych Osobowych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy prawo telekomunikacyjne.

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

6. DOM 3E – oznacza spółkę DOM 3E S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000833770, NIP 5252819742, REGON 385864937, kapitał zakładowy 111.111,10 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 10/100) opłacony w całości.

7. SYSTEM 3E – oznacza spółkę SYSTEM 3E S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000687344, NIP 5223096436, REGON 367862355 kapitał zakładowy 1.842.066,60 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści dwa tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) opłacony w całości.

8. Współadministratorzy – oznacza łącznie DOM 3E oraz SYSTEM 3E działających na podstawie Umowy o Współadministrowaniu.

9. Serwis– strona internetowa pod adresem wwww.dom3e.com oraz wszystkie jej podstrony, w tym wszelkie usługi świadczone w domenie tj. formularz kontaktowy, newsletter, chatbot, kalkulator.

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

11. Ustawa prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.).

12. Umowa o Współadministrowaniu – umowa z dnia 7 marca 2022 r. zawarta pomiędzy DOM 3E oraz SYSTEM 3E, w celu uregulowania wzajemnych stosunków pomiędzy DOM 3E oraz SYSTEM 3E w zakresie współadministrowania danymi osobowymi.

§2
Administrator

Administratorem Państwa Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO jest spółka DOM 3E S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000833770, NIP 5252819742, REGON 385864937, kapitał zakładowy 111.111,10 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 10/100) opłacony w całości.

§3
Współadministrator i Serwisy Społecznościowe
Definicje

1. Współadministratorem Państwa Danych Osobowych jest spółka SYSTEM 3E S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000687344, NIP 5223096436, REGON 367862355 kapitał zakładowy 1.661.159,00 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) w całości opłacony.

2. Administrator posiada konta na portalach społecznościowych YouTube, Facebook, LinkedIn. Konta prowadzone są w celach marketingowych, reklamowych i sprzedażowych. Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych:

a. Serwis YouTube dostarczany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/.

b. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez portal Meta Platforms, Inc., Meta(dawniej Facebook, Inc.) Facebook Ireland Limited LTD, adres: 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland, dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/notes/368277171038154/

c. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez portal LinkedIn Ireland Unlimited Company, adres: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland, dostępna pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

3. W przypadku jakiekolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących wykorzystania Danych Osobowych przez w/w portale, przed ich użyciem dokładnie prosimy o zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności.

§4

1. W ramach Umowy o Współadministrowaniu uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w tym w szczególności uzgodniliśmy, że:

a. Współadministratorzy będą wspólnie przetwarzać Dane Osobowe przekazane przez Państwa bezpośrednio do DOM 3E za pośrednictwem strony internetowej dom3e.com oraz za pośrednictwem innych źródeł.

b. Współadministratorzy będą wspólnie przetwarzać Państwa Dane Osobowe, w celach, o których mowa w §6 niniejszej Polityki Prywatności i Informacji.

c. Współadministratorzy zobowiązani są zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju Danych Osobowych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą.

§5
Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych opiera się na Państwa dobrowolnej zgodzie. Standardowa odsłona strony internetowej nie powoduje konieczności podawania Danych Osobowych, jednakże ich podanie może być wymagane, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat usług lub działań Administratora bądź Współadministratora. Wyrażenie zgody i wybór preferowanej formy kontaktu są całkowicie dobrowolne. Jednak, aby móc przekazywać Państwu informacje za pośrednictwem wybranego kanału komunikacyjnego, potrzebujemy danych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu kontaktowym. Wszelkie informacje dotyczące uprawnień użytkowników w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych znajdują się w §9 niniejszej Polityki Prywatności i Informacji.W sytuacji pytań lub skarg dotyczących Serwisu należącego do spółki DOM 3E, prosimy o kontakt:

§6
Cele przetwarzania Danych Osobowych

1. Państwa Dane Osobowe mogą być przetwarzane, w celu:

a. wysłania newslettera (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne) oraz wysłania newslettera jako marketingu bezpośredniego;

b. wysyłania informacji o działaniach związanych z organizowanymi wydarzeniami promocyjnymi;

c. przesłania ofert usług bądź produktów;

d. podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy z klientem bądź kontrahentem;

e. wykonania usługi bądź realizacji zawartej umowy;

f. zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu;

g. zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania;

h. tworzenia baz danych i prowadzenia statystyk;

i. obsługi strony internetowej;

j. zapisywania danych w Plikach cookies, wykorzystywania plików cookies do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu, szczegóły na temat polityki cookies znajdują się na stronie internetowej www.dom3e.com w Polityce Cookies;

k. kontaktowania się z Państwem, w szczególności przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) formie wiadomości tekstowej sms, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. numer telefonu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

l. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

m. rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji;

n. prowadzenia rekrutacji;

o. zarządzania zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami;

p. przechowywania Danych Osobowych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów.

2. Administrator oraz Współadministrator nie będą przetwarzać Danych Osobowych w innych celach, niezgodnych z celami opisanymi powyżej, o ile to przetwarzanie nie będzie wymagane przez prawo bądź o ile Współadministratorzy nie zostaną do tego przez Państwa upoważnieni.

§7
Udostępnianie Danych Osobowych

1. Dla celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności i Informacji Współadministratorzy mogą przekazywać Dane Osobowe innym, wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych określają w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Współadministratorzy powierzają przetwarzanie określonych kategorii Danych Osobowych dane te przetwarza. Niniejszym wskazujemy, że odbiorcami Danych Osobowych, które Współadministratorzy mogą przekazywać są:

a. podmioty przetwarzające Dane Osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania Danych Osobowych;

b. dostawcy usług hostingowych;

c. dostawcy usług oprogramowania księgowego i komputerowego;

d. podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe;

e. wykonawcy i podwykonawcy współpracujący z Współadministratorami w ramach realizacji działalności podstawowej;

f. podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych;

g. podmioty świadczące usługi z zakresu rekrutacji;

h. audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;

i. firmy windykacyjne.

2. Przy czym informujemy, iż Dane Osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu i zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Państwa Dane Osobowe udostępniamy tylko podmiotom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z uwagi na korzystanie przez Współadministratorów z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym takich jak Facebook Ireland Limited LTD, LinkedIn Corporation, Google Ireland Limited może powodować, że Państwa Dane Osobowe będą przekazywane poza EOG lub do kraju, w którym obowiązują ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych. W takiej sytuacji stosowane są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej.

§8
Czas przetwarzania danych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Dane Osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania Danych Osobowych:

1. w przypadku, gdy Współadministratorzy przetwarzają Dane Osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

2. w przypadku, gdy Współadministratorzy przetwarzają Dane Osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, któregokolwiek z Współadministratorów, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3. przypadku, gdy którykolwiek z Współadministratorów przetwarza Dane Osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania Danych Osobowych w tym celu określają te przepisy;

3. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania Danych Osobowych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

§9
Prawa podmiotów, których dane dotyczą i sposób ich realizacji

1. Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich Danych Osobowych, a Współadministratorzy odpowiadają za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@dom3e.com.

2. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych 

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do Danych Osobowych, które przechowujemy. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@dom3e.com

Zmiana danych osobowych 

Zmiany, w tym zaktualizowanie swoich Danych Osobowych, które przetwarzają Współadministratorzy można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mail: kontakt@dom3e.com lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji lub zmianę Danych Osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.

Wycofanie zgody 

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy, jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres: kontakt@dom3e.com

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych 

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

1. przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła;

2. Dane Osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych informujemy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych 

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: kontakt@dom3e.com

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie Danych Osobowych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi 

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności i Informacji lub sposobu w jaki przetwarzamy Dane Osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: kontakt@dom3e.com. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi bez uzasadnionej zwłoki. Osoby, których dane osobowe przetwarzają Współadministratorzy, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) (art. 77 RODO).

Data aktualizacji: 15 marca 2022 r.