Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jak go sprawdzić?

Budując własny dom, szczególną uwagę powinno się poświęcić miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego. Jego lektura potrafi dostarczyć wiele niezwykle cennych informacji, dzięki którym możliwe będzie uniknięcie kosztownych błędów. Co zatem zawiera ten dokument i gdzie można go znaleźć?

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czyli w skrócie MPZP, to specjalny dokument prawny narzucający na dany teren szereg obostrzeń oraz reguł. Definiuje on między innymi to, jakie przeznaczenie mogą mieć znajdujące się na jego obszarze działki budowlane – zarówno te wykorzystywane do użytku prywatnego, jak i publicznego oraz przemysłowego.

MPZP składa się z dwóch części – pierwsza z nich jest opisowa i zawiera szczegółowe informacje dotyczące narzucanych przez ten akt prawnych obowiązków względem posiadaczy gruntów budowlanych. Warstwa tekstowa zawiera także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, czyli między innymi lokalizacji dróg publicznych, kolejowych, wodnych, stref zieleni i parków, a także placów zabaw.

Z kolei druga część miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni prezentowana jest w formie graficznej oraz przedstawia wnikliwą mapę kartograficzną danego terenu wraz z dokładnie rozrysowanymi parcelami. Dla ułatwienia odczytu wszystkie zawarte w tym akcie symbole posiadają klarowną legendę. Obie części MPZP muszą być ze sobą zgodne i nie mogą występować pomiędzy nimi żadne rozbieżności, ponieważ w przeciwnym wypadku akt ten mógłby zostać uznany za nieważny.

Organem, który ustanawia akt MPZP, jest rada gminy lub miasta. Dokument ten zasadniczo jest bezterminowy, ale w praktyce co jakiś czas dochodzi do uaktualnienia, w wyniku którego tereny w nim zawarte mogą zmienić swoje przeznaczenie. Zazwyczaj są to jednak drobne zmiany, chociaż w uzasadnionych przypadkach MPZP może uwzględnić realizację nowych inwestycji o strategicznym znaczeniu dla danego regionu.

Gdzie można znaleźć MPZP i ile kosztuje jego wydanie?

Najprostszą metodą pozyskania własnej kopii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest udanie się do lokalnego urzędu gminy lub miasta i poproszenie o wydanie odpisu, podając jednocześnie nazwę miejscowości wraz z numerem ewidencyjnym działki.

Należy jednak pamiętać, że uzyskanie MPZP będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia drobnej opłaty skarbowej. Jej wysokość reguluje obowiązująca obecnie Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej[1].

Z powyższego dokumentu wynika, że za odpis nieprzekraczający 5 stron trzeba będzie zapłacić 30 zł, a jeśli jego objętość jest większa, to cena wzrośnie do 50 zł. Dodatkowo płatne jest otrzymanie wyrysu części graficznej (mapa kartograficzna). Tutaj stawka jest jednolita i wynosi 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę formatu A4. Opłata ta nie może jednak przekroczyć 200 zł.

Jakie informacje zawiera MPZP i dlaczego warto się z nim zapoznać?

Najważniejszą kwestią, którą reguluje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest przeznaczenie poszczególnych działek budowlanych. Dokument ten określa, do jakich celów mogą być one wykorzystywane i co można na nich zbudować. Dzięki temu inwestor może dowiedzieć się, czy w okolicy jego domu nie powstaną w przyszłości tereny przemysłowe lub drogi szybkiego ruchu.

MPZP może również zawierać informacje o planowanych inwestycjach, takich jak placówki oświaty, ośrodki medyczne oraz inne budynki użytku publicznego. Dokument powinien także przedstawiać dokładny układ planowanych dróg dojazdowych wraz z obiektami rekreacyjnymi oraz strefami zielonymi.

Jednak to, co jest najważniejsze dla inwestora chcącego zbudować własny dom, to szereg wytycznych, jakie musi spełniać dana nieruchomość, by uzyskać pozwolenie na budowę. MPZP reguluje miedzy innymi:

  • maksymalną dozwoloną wysokość wznoszonych budynków,
  • stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki,
  • intensywność zabudowy,
  • powierzchnię biologicznie czynną,
  • typu domu jednorodzinnego (wolnostojący, szeregowy, bliźniak),
  • rodzaj dachu oraz kąt jego nachylenia,
  • rodzaj oraz szerokość frontowej elewacji, a nawet jej kolor,
  • minimalna odległość budynku od drogi dojazdowej,
  • ilość kondygnacji wchodzących w skład domu.

Dodatkowo w MPZP mogą znaleźć się także informacje dotyczące możliwych do przyłączenia mediów lub dopuszczalnego paliwa opałowego używanego do ogrzewania budynku zimą. Należy jednak pamiętać, że szczegółowość planu zagospodarowania przestrzennego jest różna i zależy od ustaleń gminy lub urzędu miasta.

Co, jeśli dany teren nie jest objęty MPZP?

W przypadku, gdy interesująca Cię parcela nie podlega żadnemu MPZP, przed rozpoczęciem budowy konieczne będzie zgłoszenie się do urzędu gminy lub miasta w celu wydania tak zwanej decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20062251635

Poprzedni wpis | Następny wpis