spotkanie z architektem

Odbiór budowy – o czym warto pamiętać? 

Odbiór budowy domu – czyli etap, na który czeka niemal każdy inwestor. Pod tym pojęciem kryje się szereg formalności prawnych, których zadaniem jest zagwarantowanie, że wybudowany budynek spełnia wszystkie wymagane w Polsce normy. Po dopełnieniu tych czynności urzędowych inwestor będzie mógł w pełni legalnie zamieszkać w swoim nowym domu. Jak to zatem wygląda w praktyce?

Wykonaj wszystkie niezbędne instalacje

Chociaż może wydawać się to oczywiste, to pierwszą czynnością przed odbiorem budowy zawsze musi być zapewnienie podstawowych warunków sanitarno-mieszkaniowych. Niezbędne jest wyposażenie domu w dostęp do instalacji elektrycznej, wodnej oraz kanalizacyjnej wraz z odprowadzeniem ścieków. Wymagane jest również, by w budynku wydzielone zostało co najmniej jedno pomieszczenie mieszkalne umożliwiające stały pobyt domowników, a także, by w domu znajdowała się w pełni funkcjonalna toaleta oraz kuchnia.

Ważne jest też, by teren otaczający nieruchomość został dokładnie uprzątnięty. Inwestor musi zebrać wszystkie śmieci, resztki materiałów oraz gruzu. Zutylizowane powinny zostać także wszystkie opakowania oraz pojemniki po chemii budowlanej.

Skompletuj wymagane prawnie dokumenty

Odbiór budowy nieodłącznie wiąże się z koniecznością zebrania kompletu dokumentów związanych z realizacją inwestycji. Ich zakres reguluje Prawo Budowlane, a konkretnie artykuł 571. Wynika z niego, że inwestor musi dołączyć do wniosku o odbiór następujące dokumenty:

  • oryginał dziennika budowy;
  • projekt techniczny z uwzględnieniem zmian;
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
  • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
  • protokoły badań i testów wszelkich przyłączy i instalacji, umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem – zaświadczenia te muszą zostać sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane;
  • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę do celów projektowych;
  • kopie rysunków projektowych, do których w razie potrzeby zostały dołączone zmiany wprowadzone podczas realizacji inwestycji wraz z dokładnym ich opisem.

Poczekaj na wydanie prawomocnej decyzji urzędowej

Po zgłoszeniu zakończenia budowy organ nadzoru budowlanego ma 14 dni na zgłoszenie zastrzeżeń względem inwestycji. W ciągu tego okresu może zostać przeprowadzona oficjalna kontrola, lecz w praktyce zdarza się to niezwykle rzadko.

Jeśli po upływie 14 dni urzędnicy nie zgłoszą żadnych sprzeciwów, to budowa zostanie oficjalnie uznana za odebraną.

Pomożemy w odbiorze Twojego domu

Decydując się na usługę kompleksowej budowy domu z DOM 3E, możesz mieć pewność, że zadbamy o odpowiednie przygotowanie inwestycji do odbioru. Teren budowy zostanie uprzątnięty, otrzymasz od nas pełną dokumentację i zadbamy o zebranie wszelkich protokołów zweryfikowanych przez specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami. Pamiętaj, że Twój dedykowany Kierownik Budowy 3E będzie czuwać nad całym procesem budowy od początku do samego końca!