Regulamin Promocji Black Week

§ 1.

 1. Organizatorem promocji jest DOM 3E S.A. z siedzibą w (00-124) Warszawie przy Rondzie Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000833770, REGON 385864937, kapitał zakładowy 111.111,10 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 10/100), w całości opłacony (dalej jako: „Spółka” bądź „Organizator”).
 2. Spółka prowadzi działalność polegającą na kompleksowej budowie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w technologii SYSTEM 3E tj. technologii wykonania obiektu budowlanego, wykorzystującej elementy wykonane z perlitu łączone metodą bezspoinową, wprowadzaną do obrotu na podstawie normy EN 771-3:2011+A1:2015.
 3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady uczestnictwa w promocji Black Week (dalej jako: „Promocja”) i zawiera stosowne reguły postępowania, które osoba zgłaszająca swój udział w Promocji akceptuje w chwili przystąpienia do udziału w Promocji (dalej jako: „Regulamin”).
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dalej jako „Formularz”), wpisać kod promocyjny „Black Week” w odpowiednim polu oraz zaakceptować treść Regulaminu. 
 5. Osoba zgłaszająca swój udział w Promocji (dalej jako „Uczestnik”) podaje w Formularzu swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, kraj, województwo, miejscowość oraz dane dotyczące planowanej budowy: informacje dot. projektu budowlanego (powierzchnia domu,), powierzchni i lokalizacji działki, której jest właścicielem i której dotyczy posiadany przez niego projekt budowlany (dalej jako „Działka”), terminu szacowanego rozpoczęcia budowy i planowanego sposobu finansowania, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.. 
 6. Udział w Promocji jest dobrowolny, ale wymaga podania danych, o których mowa w ust. 5 powyżej i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.
 7. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które spełniają wymagania opisane w § 2 Regulaminu.

§ 2.

 1. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która: 
 2. najpóźniej w dniu zgłaszania swojego udziału w Promocji ukończyła osiemnasty rok życia;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. zaakceptowała treść Regulaminu, wypełniła formularz zgłoszeniowy podając wszystkie wymagane dane, o których mowa w § 1 ust. 4 i 5 oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w § 6 Regulaminu;
 6. W Promocji można wziąć udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 
 7. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz – przy weryfikacji zgłoszeń będzie brane pod uwagę pierwsze zgłoszenie przesłane przez Uczestnika.
 8. Zgłoszenia do Promocji będą zbierane od 24 listopada 2023 r. od godziny 12:00 do 30 listopada 2023 r. do godz. 23:59.

§ 3.

 1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Promocji oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora (dalej „Komisja”). 
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Promocji, w szczególności zasad, przebiegu Promocji czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

§ 4.

 1. Promocją objęta jest usługa wykonania szacunkowego kosztorysu budowy domu jednorodzinnego w Technologii SYSTEM 3E przez spółkę DOM 3E SA do stanu deweloperskiego na podstawie projektu budowlanego Uczestnika (dalej jako „Kosztorys”), za cenę brutto 1,23 zł (jeden złoty 23 grosze) (dalej jako „Usługa”). Koszt Usługi bez Promocji wynosi 615 zł i jest to najniższa cena Usługi z okresu ostatnich 30 dni przed rozpoczęciem Promocji. 
 2. Z Usługi może skorzystać Uczestnik, który spełnia łącznie następujące warunki: 
 3. spełnia wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu;
 4. dysponuje dotyczącym Działki projektem budowlanym domu jednorodzinnego w rozumieniu art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), obejmującym projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny (kupiony projekt gotowy zaadaptowany do Działki bądź sporządzony na indywidualne zamówienie); 
 5. dysponuje aktualną (tj. nie starszą niż sześć miesięcy według stanu na dzień zgłoszenia udziału w Promocji) opinią geotechniczną dotyczącą Działki;
 6. jest właścicielem Działki,
 7. zawrze, w terminie do dnia 02 stycznia 2024 r., umowę o wykonanie Kosztorysu (elektronicznie lub w siedzibie Organizatora). 
 8. Uczestnikom nie przysługuje prawo wprowadzania modyfikacji w zakresie Usługi, wymiany na innego rodzaju usługę bądź gotówkę. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do skorzystania z Usługi na rzecz osób trzecich.  

§ 5.

 1. Weryfikacja prawa do skorzystania z Usługi odbywa się poprzez:
 2. weryfikację formularza przesłanego przez Uczestnika w zakresie kompletności danych i udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
 3. potwierdzenie w trakcie rozmowy z Doradcą Technicznym Klienta DOM 3E, spełniania kryteriów określonych w § 4 ust. 2 lit. b-d Regulaminu,
 4. przekazanie Organizatorowi skanu dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. b i c Regulaminu. 
 5. Doradca Techniczny Klienta DOM 3E ma obowiązek skontaktować się z Uczestnikiem w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia przesłania formularza zgłoszenia przez Uczestnika. 
 6. Jeśli Uczestnik podał błędne dane kontaktowe lub Doradca Techniczny Klienta DOM 3E podejmie 3 nieudane próby kontaktu, Uczestnik traci prawo do skorzystania z Usługi.

§ 6.

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest DOM 3E S.A. z siedzibą w (00-124) Warszawie, adres: Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 833770, REGON 385864937, kapitał zakładowy 111.111,10 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 10/100), w całości opłacony. 
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Przekazane przez Uczestnika dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz inne dane wymagane do wypełnienia w Formularzu, przetwarzane są w celu:
 4. weryfikacji prawa do skorzystania z Usługi,
 5. realizacji Usługi; 
 6. marketingowym;
 7. otrzymywania informacji handlowych.
 8. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Uczestnik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres korespondencyjny Organizatora (00-124 Warszawa, ul. Rondo ONZ 1) lub na adres e-mail: kontakt@dom3e.com.
 9. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwia skorzystanie z Usługi.
 10. Organizator jako Administrator przekazanych przez Uczestników danych osobowych, zapewnia ich bezpieczeństwo za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych uczestników Promocji oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów i połączeń. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe przekazane przez Uczestników były:
 11. przetwarzane zgodnie z prawem;
 12. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 13. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 14. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 15. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, każdy Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, którym w RP jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza powszechnie obowiązujące prawo dotyczące ochrony danych osobowych.

§ 7.

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji, Uczestnik składa do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora (DOM 3E S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa) w terminie do 7 dni od daty zakończenia Promocji. Reklamacje będą rozstrzygane przez Komisję. 
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu oraz adres korespondencyjny i opis reklamacji. 
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
 4. Zainteresowany uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego listem poleconym lub za zgodą Uczestnika wyrażoną w reklamacji – w formie elektronicznej. 
 5. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

 § 8.

 1. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Spółki (https://www.dom3e.com/regulamin-promocji-black-week/).
 2. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

DOM 3E S.A.
Rondo ONZ 1
00 – 124 Warszawa
(22) 544 99 10
kontakt@dom3e.com